Là m?t c?u n?i d? d?n các tru?ng d?i h?c hàng d?u, chuong trình c?a TCA nh?n m?nh vào thành tích h?c t?p, s? thành công c?a h?c sinh và chu?n b? cho các nghiên c?u sau trung h?c. Hon 90% sinh viên TCA du?c nh?p h?c vào các tru?ng d?i h?c có uy tín, nhu Ð?i h?c Toronto, Ð?i h?c McGill và Ð?i h?c Waterloo. Quy mô l?p h?c nh?, hu?n luy?n d?c bi?t, và d?y kèm m?t trên m?t là chìa khóa d? thành công TCA c?a h?c sinh. TCA cung c?p m?t n?n giáo d?c trung h?c Canada truy?n th?ng, c?ng c? thêm v?i các l?p ti?ng Anh cho chuong trình h?c t?p, Ch?t lu?ng môn Toán, Khoa h?c và Công ngh?, và t?p trung d?c bi?t vào vi tính và Co-op. ? TCA, h?c sinh du?c hu?ng m?t th?i khóa bi?u linh ho?t. Các khóa h?c du?c ph?c v? vào ban ngày, bu?i t?i, cu?i tu?n và tr?c tuy?n. D? B? Ð?i H?c TCA và V? trí D?ch v? chuyên nghi?p hu?ng d?n h?c sinh bi?t du?c toàn b? quá trình ?ng d?ng các tru?ng d?i h?c. T? l?a ch?n và ?ng d?ng d? dua ra quy?t d?nh cu?i cùng, chúng tôi giúp d? m?i lo l?ng xin vào các tru?ng d?i h?c d? sinh viên có th? t?p trung vào vi?c h?c c?a mình!

Chu?n b?

Chu?n b? s?n sàng cho s? thành công t?i chuong trình c?a TCA cho các h?c gi? tài nang, sinh viên du?c trang b? nh?ng k? nang quan tr?ng giúp h? d?t du?c ti?m nang c?a mình d? n?i tr?i trong các cu?c thi h?c t?p, thi c? và dánh giá d?u vào d?i h?c.

Dâng hi?n

Dâng hi?n s? thành công cho m?i h?c sinh, giáo viên c?a chúng tôi truy?n c?m h?ng và truy?n d?t tình yêu c?a h? cho vi?c h?c t?p thông qua các chi?n lu?c dã du?c ch?ng minh là thúc d?y tu duy b?c cao và v?n d? k? nang, c?n thi?t cho s? thành công h?c t?p gi?i quy?t.

Ð?ng co

Thúc d?y cho s? thành công? Cho dù b?n dang quan tâm d?n k?t qu? hàng d?u trong các cu?c thi và các k? thi, ho?c ch? tìm ki?m k?t qu? h?c t?p t?t hon, nhân viên tu v?n c?a chúng tôi s? r?t vui m?ng cho b?n cách chuong trình TCA có th? giúp b?n d?t du?c m?c tiêu c?a b?n.

 

chaquetas Canada Goose madrid online,fotbollskl?der Sverige,Nike Free Run dam,Camisetas de f��?tbol baratas, Christian louboutin Skor Sverige,Moncler Sverige dam,Canada Goose herr stockholm rea,Botas Ugg madrid,Herve Leger kl?nning sverige,Chaquetas Moncler baratas,Canada Goose outlet baratas,GHD outlet madrid online